中国語の発音表
  a
 
o
wo
e
 
ai
 
ei
 
ao
 
ou
 
an
 
en
 
ang
 
eng
 
-ong
 
-i
 
-i
 
i
yi
ia
ya
ie
ye
iao
yao
iou
you
b ba bo   bai bei ba   ban ben bang beng       bi   bie biao  
p pa po   pai pei pao pou pan pen pang peng       pi   pie piao  
m ma mo me mai mei mao mou man men mang meng       mi   mie miao miu
f fa fo     fei   fou fan fen fang feng                
d da   de dai dei dao dou dan den dang deng dong     di dia die diao diu
t ta   te tai tei tao tou tan   tang teng tong     ti   tie tiao  
n na   ne nai nei nao nou nan nen nang neng nong     ni   nie niao niu
l la   le lai lei lao lou lan   lang leng long       lia lie liao liu
g ga   ge gai gei gao gou gan gen gang geng gong              
k ka   ke kai kei kao kou kan ken kang keng kong              
h ha   he hai hei hao hou han hen hang heng hong              
j                             ji jia jie jiao jiu
q                             qi qia qie qiao qiu
x                             xi xia xie xiao xiu
z za   ze zai zei zao zou zan zen zang zeng zong zi            
c ca   ce cai cei cao cou can cen cang ceng cong ci            
s sa   se sai   sao sou san sen sang seng song si            
zh zha   zhe zhai zhei zhao zhou zhan zhen zang zeng zhong   zhi          
ch cha   che chai   chao chou chan chen chang cheng chong   chi          
sh sha   she shai shei shao shou shan shen shang sheng     shi          
r     re     rao rou ran ren rang reng rong   ri          
  18 5 16 17 16 18 18 19 17 19 19 13 3 4 10 6 11 11 8

  ian
yan
in
yin
iang
yang
ing
ying
iong
yiong
ü
yu
üe
yue
üan
yuan
ün
yun
u
wu
ua
wa
-uo
 
uai
wai
uei
wei
uan
wan
uen
wen
uang
wang
ueng
weng
b bian bin   bing           bu                
p pian pin   ping           pu                
m mian min   ming           mu                
f                   fu                
d dian     ding           du   duo   dui duan dun    
t tian     ting           tu   tuo   tui tuan tun    
n nian nin niang ning   nüe     nu   nuo     nuan nun    
l lian lin liang ling   lüe     lu   luo     luan lun    
g                   gu gua guo guai gui guan gun guang  
k                   ku kua kuo kuai kui kuan kun kuang  
h                   hu hua huo huai hui huan hun huang  
j jian jin jiang jing jiong ju jue juan jun                  
q qian qin qiang qing qiong qu que quan qun                  
x xian xin xiang xing xing xu xue xuan xun                  
z                   zu   zuo   zui zuan zun    
c                   cu   cuo   cui cuan cun    
s                   su   suo   sui suan sun    
zh                   zhu zhua zhuo zhuai zhui zhuan zhun zhuang  
ch                   chu chua chuo chuai chui chuan chun chuang  
sh                   shu shua shuo shuai shui shuan shun shuang  
r                   ru rua ruo   rui ruan run    
  11 9 6 11 4 6 6 4 4 19 8 14 7 13 15 15 7 1

 

-で始まるピンインはその部分に子音を付ける必要があります。

ご覧の通り、中国語には母音と子音の全ての組み合わせがあるわけではありません。音が存在しない部分は空欄です。